Standard jest to najlepszy sposób wykonywania pracy
- Masaaki ImaiGemba Kaizen

Regulamin serwisu Akademia Standardów IT

I. DEFINICJE

 1. Usługodawca - Fundacja „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem” z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 105a/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 419526, NIP: 7252060488, REGON: 101419695.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę i która jest pracownikiem przedsiębiorcy działającego w jednej z następujących branż: finanse (w tym: banki, ubezpieczenia), handel, logistyka/transport, media, przemysł, utilities (gazownictwo, energetyka, ciepłownictwo), telekomunikacja, zdrowie/biotechnologie, administracja publiczna (rządowa i samorządowa). Użytkownikiem nie może być osoba zatrudniona u przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Usługodawcy, w szczególności z zakresu IT lub konsultingu.
 3. Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
 4. Serwis - serwis internetowy, utrzymywany w domenie www.AkademiaStandardowIT.pl z subdomenami.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin.

II. ZAKRES USŁUG

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom materiały - prezentacje, teksty, artykuły, quizy i inne publikacje na tematy związane z szeroko rozumianymi standardami IT.
 2. Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia w dyskusjach za pomocą mechanizmu komentowania, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na tematy związane ze standardami IT.
 3. Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość dokonywania rezerwacji oraz składania zamówień na publikacje opracowane przez Usługodawcę i osoby trzecie.
 4. Zamówienie, o którym mowa w pkt 3 zostaje złożone przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży przez Usługodawcę publikacji wskazanej w Serwisie za określoną tam cenę. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania aż do momentu rozpoczęcia przez Usługodawcę wykonania umowy sprzedaży.
 5. Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Użytkownikowi wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Użytkownika następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 6. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony, z chwilą zarejestrowania konta Użytkownika w Serwisie. Użytkownik może umowę o świadczenie Usług wypowiedzieć w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 7. Umowy sprzedaży i o świadczenie Usług zawierane są w języku polskim. Treść umów jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana - poprzez wykonanie kopii zapasowej - i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Usługodawcy. Treść umowy udostępniana jest Użytkownikowi w wiadomości e-mail, w której Usługodawca potwierdza jego rejestrację, przyjęcie zamówienia do realizacji oraz w przesyłanym Użytkownikowi dowodzie zakupu.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. jedna z poniższych przeglądarek internetowych umożliwiających wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML):
   • FireFox 20.x lub nowsza,
   • Chrome 35.x lub nowsza,
   • MSIE 9.x lub nowsza,
   • Opera 12.x lub nowsza;
  3. zainstalowana i załączona możliwość wyświetlania plików flash w przeglądarce;
  4. adres poczty elektronicznej w domenie firmowej.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się dla Użytkownika z ryzykiem ze względu na transmisję dokonywaną za pośrednictwem sieci Internet. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług to w szczególności możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) - w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług z zastrzeżeniami jak niżej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. krótkotrwałego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Użytkowników na stronach Serwisu, ze stosownym wyprzedzeniem, o przerwie w świadczeniu Usług,
  2. zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
  3. natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług (zablokowania konta), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu - w szczególności zatrudnia się u przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Usługodawcy, w szczególności z zakresu IT lub konsultingu - lub nie naruszając Regulaminu swoimi działaniami powoduje lub choćby przyczynia się do tego, że zasoby Usługodawca lub sieci komputerowe osób trzecich działają nieprawidłowo, a przyczyn tego stanu rzeczy nie można usunąć bez zaprzestania świadczenia usług Usługodawca.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling) oraz przekazów reklamowych, a także treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym, oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Użytkownik ma obowiązek poinformować Usługodawcę o zatrudnieniu się u przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Usługodawcy - w szczególności z zakresu IT lub konsultingu - za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem internetowym  http://platforma.akademiastandardowit.pl/zmiana-pracodawcy, w terminie 14 dni od podjęcia tego zatrudnienia.
 5. Użytkownik umieszczając utwory w Serwisie oświadcza, że:
  1. przysługują mu do nich osobiste i majątkowe prawa autorskie,
  2. nie są one obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a zatem ma prawo nimi swobodnie dysponować,
  3. udziela Usługodawcy nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo, ani terytorialnie licencji na korzystanie z tychże utworów w całości lub dowolnej części, na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Z zastrzeżeniem odpłatnych form korzystania z Serwisu, wskazanych wyraźnie w Regulaminie, z tytułu korzystania z Serwisu oraz materiałów w nim zgromadzonych Użytkownik nie ponosi opłat.
 2. Do niektórych materiałów zgromadzonych w Serwisie Użytkownik może uzyskać dostęp w zamian za przyznane mu punkty, na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca i Użytkownik obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli Użytkownikiem nie jest konsument, obowiązek naprawienia przez Usługodawcę szkody nie obejmuje utraconych przez Użytkownika korzyści.
 2. Usługodawca oświadcza, że zamieszczone w Serwisie informacje, teksty, artykuły oraz inne publikacje są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) i nie mogą być kopiowane, powielane ani zmieniane bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy.
 3. Użytkownikom wolno korzystać z utworów, o których mowa w pkt 2 jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających z Użytkownikiem w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

VII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca przetwarza i chroni dane osobowe Użytkowników zgodnie z Polityką prywatności, stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE USŁUG

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: biuro@akademiastandardowit.pl lub wniesiona pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
 5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkowników.
 6. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika pocztą elektroniczną niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE ZAKUPIONYCH TOWARÓW

 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@akademiastandardowit.pl.
 3. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Usługodawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana Użytkownikowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Użytkownika byłoby nadmiernie utrudnione, Użytkownik obowiązany jest udostępnić rzecz Usługodawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ŚWIADCZEŃ

 1. Użytkownik-konsument, który zawarł umowę o świadczenie Usług lub umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia – w przypadku umowy o świadczenie Usług, a w przypadku umowy sprzedaży – w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik-konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres biuro@akademiastandardowit.pl). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Użytkownikowi-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Jeżeli Użytkownik-konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci on Usługodawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku umowy sprzedaży:
 • Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 • Użytkownik-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Usługodawcy tj. Fundacja „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem” z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 105a/3, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik-konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • w razie odstąpienia od umowy sprzedaży Użytkownik-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Użytkownikowi-konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 • w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • zawartych w drodze aukcji publicznej,
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Użytkownik-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
 • Mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek Użytkownika-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.
 • Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
 • Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 1. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.
 2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy  za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@akademiastandardowit.pl i telefonu +48 42 27 97 327.
 3. Usługodawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.AkademiaStandardowIT.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.
 4. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia na Usługi złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu rozpoznawał będzie właściwy sąd powszechny. Jeżeli stroną sporu nie jest konsument, spory rozpatrywał będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 6. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 8. Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie prawnoautorskiej.

ZAŁĄCZNIK NR 1. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

Standardowo, każdy z nowych Użytkowników Akademii Standardów IT otrzymuje 10 punktów, które następnie może przeznaczyć na dostęp do materiałów zgromadzonych na Serwisie. Istnieją dwie ścieżki pozyskania dodatkowych punktów, przy czym istnieje możliwość łączenia tych ścieżek.

Ścieżka I

W ramach tej ścieżki dostęp do materiałów zgromadzonych na Serwisie można uzyskać poprzez:

 1. Uczestnictwo w seminariach, warsztatach i konwersatoriach organizowanych przez Usługodawcę. Każdorazowo podawana jest liczba punktów przyznanych za udział w tego typu spotkaniu. Zależy ona od długości organizowanego spotkania oraz jego formuły.
 2. Udział w ankietach badawczych organizowanych przez Usługodawcę. Każdorazowo podawana jest liczba punktów przyznanych za wypełnienie ankiety. Zależy ona od długości ankiety i jej formuły.
 3. Działania projakościowe na rzecz Usługodawcy - tj. za każde znalezienie i zgłoszenie do Administratora błędu na Serwisie. Użytkownik otrzymuje 5 punktów. Uwaga: ta opcja nie dotyczy przedstawicieli sektora publicznego.
 4. Polecenie Akademii Standardów IT innej osobie. Osoba ta musi się zarejestrować w Akademii podając podczas tej czynności maila osoby polecającej (w formularzu przewidziane jest na to specjalne pole). Po pomyślnej rejestracji osoba polecająca otrzymuje na konto 10 punktów (tę opcję każdy Użytkownik może wykorzystać maksymalnie trzy razy i nie dotyczy ona przedstawicieli sektora publicznego).
 5. Zadawanie pytań i przygotowywanie odpowiedzi oraz komentarzy w ramach modułu "Pytania i odpowiedzi". Za każde zadane pytanie i za każdą udzieloną odpowiedź Użytkownik otrzymuje po 5 punktów. Za każdy komentarz do odpowiedzi Użytkownik otrzymuje 1 punkt. 

Ścieżka II

W ramach tej ścieżki dostęp do materiałów zgromadzonych na Serwisie można uzyskać poprzez:

 1. Wykupienie u Usługodawcy usług doradczych lub szkoleniowych z zakresu zarządzania IT (np. pomoc przy budowie praktyki architektonicznej. Wówczas każdorazowo ustalana jest indywidualnie liczba punktów przyznawanych pracownikom podmiotu, który wykupił u Usługodawcy usługi doradcze lub szkoleniowe. Zainteresowanych tą ścieżką zapraszam do kontaktu.

Użytkownik może wykorzystać przyznane mu punkty wyłącznie w celu uzyskania dostępu do materiałów zgromadzonych na Serwisie.

Przyznane punkty mogą zostać wykorzystane wyłącznie przez Użytkownika i nie mogą zostać przekazane przez Użytkownika osobom trzecim.

Przyznane punkty nie podlegają wymianie na ekwiwalent rzeczowy, ani na gotówkę.

ZAŁĄCZNIK NR 2. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem” z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 105a/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 419526, NIP: 7252060488, REGON: 101419695.
 2. Zbiór danych osobowych Użytkowników pod nazwą „Użytkownicy serwisu www.AkademiaStandardowIT.pl” został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 3. Administrator danych jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Użytkowników:
 • Imiona
 • Nazwiska
 • Adresy zamieszkania lub pobytu
 • Numery telefonów
 • PESEL
 • NIP
 • Płeć
 • Stanowisko pracy
 • Pion/departament/wydział
 • Pracodawca
 • Zawód
 • Adresy poczty elektronicznej
 • Identyfikatory LinkedIn, Facebook, Google+
 • Daty ostatnich logowań
 • Informacje o numerach IP komputerów
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu należytego wykonania umów o świadczenie Usług zawieranych w oparciu o Regulamin.
 2. Za odrębną zgodą Użytkowników, Administrator może przetwarzać podane przez nich dane osobowe w celach marketingowych oraz w celu przesyłania Użytkownikom w imieniu własnym, jak i na zlecenie osób trzecich informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i sms.
 3. Za odrębną zgodą Użytkowników, Administrator może przekazywać podane przez nich dane osobowe osobom trzecim dla ich wykorzystania przez osoby trzecie w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania Użytkownikom informacji handlowych, w tym newsletterów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i sms.
 4. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody na takie działanie osób, których one dotyczą lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Administrator danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.
 7. Użytkownik może zgłosić żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 8. Administrator informuje, że do systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik, wprowadza dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. pliki cookies. Są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Użytkownika (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia z Serwisem), możliwe do odczytania przez Administratora. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach: dla ułatwienia Użytkownikowi korzystania z zasobów Serwisu, w celu dostosowania wyglądu Serwisu do oczekiwań i potrzeb konkretnego Użytkownika (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Serwisu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Użytkowników. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce Użytkownika.
 9. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

ZAŁĄCZNIK NR 3. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FUNDACJA „OŚRODEK STUDIÓW
NAD CYFROWYM PAŃSTWEM”
UL. NARUTOWICZA 105A/3
90-145 ŁÓDŹ             
TEL:  +48 42 27 97 327
E-MAIL: BIURO@AKADEMIASTANDARDOWIT.PL

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)  umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Data:

______________________________________________________________________
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić